GrænseGuiden.dk


Tilskud til læge besøg i Tyskland

Også tilskud til praktiserende læge i Tyskland fra 2014.

laegepraktis

Fra 1.januar 2014 kan danske patienter gå til praktiserende læge i  et andet EU/EØS-land jævnfør bekendtgørelse nr. 1660. I den nye bekendtgørelse bliver det fastslået, at også gruppe 1-patienter – dvs. langt den største del af danske patienter hos alment praktiserende læger – nu får adgang til at opsøge en alment praktiserende læge i et andet EU/EØS land – som f.eks. Tyskland. Hvad det kommer til at betyde for danske patienter – og for de praktiserende læger i især grænseområderne – må fremtiden vise. Men én ting er dog sikker. Reglerne er komplicerede, og der er masser af faldgruber.

Der er ikke altid den samme praksis, og der anvendes ikke altid de samme behandlinger hos lægerne i andre EU-lande, som der anvendes hos de danske læger. I Tyskland har man f.eks. flere behandlingstyper, som ikke eksisterer i Danmark, og så er der som hovedregel intet tilskud at hente hos regionen.

Kristina Daley, der er patientvejleder på patientkontoret hos Region Syddanmark, kender de nye regler ud og ind, og hun siger, at reglerne er så komplicerede, at de umuligt kan koges ned til en tekst, som patienterne selv kan rådføre sig i. Én ting er, at man kan oplyse om, hvordan man skal forholde sig, hvis man påtænker at søge praktiserende læge syd for grænsen. En anden ting er på forhånd at kunne sikre sig, hvilket beløb tilskuddet vil udgøre. Lægens vurdering for evt. behandling kan man ikke forudsige. Og man kan ikke til en sådan grundydelse, som et besøg hos en alment praktiserende læge er, indhente et forhåndstilsagn hos regionen. Det kan man kun i forbindelse med f.eks. hospitalsindlæggelser eller behandlinger/operationer hos speciallæger.

Det kan altså være svært at beregne, hvad man selv kommer til at betale, hvis man opsøger en alment praktiserende læge i Tyskland. Der kan være forskellig praksis for, hvornår der bliver tale om ekstra betaling, hvis f.eks. lægen vurderer, at der skal tages en blodprøve eller foretages en nærmere undersøgelse. Under normale omstændigheder vil det udløse et tilsvarende tilskud, men det er altid en god idé at aftale prisen med den enkelte læge på forhånd.


Hvad siger de tyske læger?

Vi har spurgt en af de praktiserende læger i Glücksburg, Dr.med. Jörg Schreiber, om de danske patienter er velkomne hos de tyske praktiserende læger. Det bekræfter han og siger, at man gerne ser de danske patienter i Tyskland. Blot skal man være opmærksom på, at man som dansk patient bliver nødt til at betale direkte hos lægen, da der ikke eksisterer et system, der kan udløse det danske tilskud automatisk.

Det er ikke muligt, som reglerne er for nuværende, at blive tilmeldt en alment praktiserende læge i et andet EU-land. Reglerne kræver, at alle danske patienter fortsat er tilmeldt en praktiserende læge i Danmark. Lægen bliver honoreret med en grundydelse på 400 kr. årligt for hver tilmeldt patient. Hertil kommer så de ca. 135 kr. lægen får for hver konsultation, + tilskud til eventuelle behandlinger, der foretages i lægens praksis. Og det er altså disse tilskud, patienterne i fremtiden kan tage med sig til f.eks. Tyskland.

I øjeblikket er man fra de danske regioners og Patiensombuddets side i forhandlinger med de tyske sygekasser om en forsøgsordning, hvor det vil være muligt for danske patienter at være tilmeldt som fast patient hos en tysk læge. Forsøgsordningen vil komme til at gælde for et meget begrænset område i det sydligste Danmark. Men indtil videre er dette kun på forhandlingsplanet. Man kan også forestille sig, at det kan blive svært at lave en sådan ordning, da tyske patienter selv kan vælge hvilken alment praktiserende læge, de vil benytte. Det vil altså være 2 meget forskellige systemer, der skal spille sammen i sådan en forsøgsordning.

 

Speciallæger og fysioterapi.

Mere enkelt forholder det sig, hvis man vil opsøge en speciallæge eller f.eks. en fysioterapeut i Tyskland. For det første skal man altid sørge for at få en henvisning fra sin praktiserende læge, ganske som det også gælder, hvis man skal til speciallæge eller fysioterapeut i Danmark. Herefter er der intet til hindring for, at man kan benytte en tysk speciallæge uden, at det kommer til at koste penge. Som dansk patient skal man selv lægge pengene ud for derefter – med regningen i hånden – at få beløbet refunderet hos regionen. Igen skal man huske på, at behandlinger, som ikke udføres i Danmark, som grundregel ikke er tilskudsberettigede.  Fordelene ved at vælge en tysk speciallæge kan være kortere ventetid eller et større udvalg af specialister.

Hvad fysioterapi angår, er der også krav om henvisning fra den praktiserende læge, hvis der skal ydes tilskud. Fysioterapi er i Tyskland normalt betydeligt billigere end den tilsvarende behandling i Danmark. Derfor kan der være en økonomisk fordel ved at lade sig behandle syd for grænsen, idet egenbetalingen herved kan blive betydeligt mindre – eller ikke eksisterende. Tyske fysioterapeuter skal ganske som i Danmark følge bestemte takster. Alligevel kan det ikke siges for ofte, at man skal forhøre sig om prisen på forhånd, så man ved, hvor godt man er dækket ind i forhold til det tilskud, der udbetales fra den danske region.

 

laegepraktis11.jpg
Foto: Elsa Holmer


Tilskud til medicin.

Som noget nye kan man nu også købe sin medicin syd for grænsen. Det kan være væsentligt  billigere end at købe den samme medicin på et dansk apotek. Medicinen skal være ordineret til dig på recept – enten hos en dansk læge eller hos en læge i et EU-land. Medicinen skal desuden være tilskudsberettiget. Der kan dog ydes tilskud, selv om den medicin, du køber, ikke markedsføres i Danmark, hvis der findes en identisk medicin med tilskud i Danmark. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til de danske patienter, der ønsker at benytte sig af at købe medicin i et andet EU/EØS-land. Du kan finde et link til denne vejledning sidst i artiklen.

Det er vigtigt, at man husker at få sin recept med sig, hvis man køber medicin på et tysk apotek. Normalt beholder det tyske apotek nemlig recepten, når medicinen bliver udleveret. Derfor skal man huske at bede om at få den med, og apoteket vil så til eget brug tage en kopi af recepten. Man skal også huske at få en kvittering for købet. Recept og kvittering indgår nemlig i de ting, der skal sendes med til Sundhedsstyrelsen, når man vil have sit tilskud refunderet. Der gælder de samme tilskudsprocenter og beløbsgrænser, som gælder for beregning af tilskud til medicin købt i Danmark. Når man indsender sin tilskudsansøgning til Sundhedsstyrelsen, bliver oplysningerne om medicinen også påført Det Fælles Medicinkort, som alle danske læger er tilsluttet. Det vil sige, at patientens egen praktiserende læge i Danmark kan se, at den pågældende patient bliver behandlet med pågældende præparat, også selvom præparatet eventuelt er udskrevet hos en tysk læge. Disse oplysninger kan være af vital betydning i tilfælde af akut opstået sygdom.

 

Høreapparater.

Der er også andre, nye grupper med i den nye bekendtgørelse fra Sundhedsministeren. Det har vi tidligere omtalt i artiklen: ”Nye regler om tilskud til sundhedsydelser i et andet EU/EØS-land”. En af de ting, der ikke blev taget med i den artikel, er, at man nu også kan tage sit tilskud til høreapparater med sig over grænsen. I øjeblikket udgør tilskuddet 4.010 kr. til første øre, og 2.352 kr. til det andet. Priserne i Tyskland er ikke meget anderledes end de danske, men det er betydeligt mere gennemskueligt, hvad man skal betale for sit høreapparat i Tyskland. Audiolog Inga Ehler fra PROTON i Flensborg bekræfter overfor Grænseguiden, at det stadig, selv om de danske tilskud er sat ned, er muligt at få høreapparater i Tyskland indenfor rammerne af det danske tilskud. Blot skal man, som det gælder for alle andre køb af sundhedsydelser, lægge pengene ud selv, inden man henter sit tilskud gennem de danske regioner.

 

Elsa Holmer, Grænseguiden

 

Links:

http://www.graenseguiden.dk/2013/09/26/medicin-er-ogsa-en-del-af-graensehandelen/

http://www.graenseguiden.dk/2014/02/07/nye-regler-om-tilskud-til-sundhedsydelser/

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/medicin/tilskud/koebt-i-andet-eu-eller-eoes-land.aspx

http://www.patientombuddet.dk/Klage-_og_sagstyper/International_Sygesikring/Nationalt_kontaktpunkt_for%20_behandling%20_i%20_EU_EOES/Tilskud_til_behandling_koebt%20_i%20_udlandet.aspx

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=16077

https://hoereforeningen.dk/viden-om/hoereapparater/tilskud-til-hoereapparat-1/tilskud-til-hoereapparat